Co się dzieje z kredytem po sprzedaży mieszkania Chorzów?

Po sprzedaży mieszkania z kredytem, uzyskane środki są przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego. Kredyt jest spłacany w całości lub części, a nieruchomość zostaje zwolniona z obciążenia hipotecznego. Pozostała kwota, jeśli jest nadwyżka po spłacie kredytu, trafia do sprzedającego.

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym wymaga kilku kluczowych kroków, które muszą zostać wykonane, aby proces przebiegł zgodnie z przepisami prawa i oczekiwaniami zarówno sprzedającego, jak i kupującego.

1. Kontakt z bankiem

Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o sprzedaży mieszkania z kredytem jest kontakt z bankiem, który udzielił kredytu. Bank poinformuje Cię o procedurach związanych z wcześniejszą spłatą kredytu, w tym o ewentualnych kosztach i formalnościach. Uzyskasz również informacje o aktualnym saldzie kredytu oraz warunkach jego spłaty.

2. Zaświadczenie o stanie kredytu

Bank wyda zaświadczenie o stanie kredytu, które jest niezbędnym dokumentem przy sprzedaży mieszkania. Dokument ten zawiera informacje o pozostałej do spłaty kwocie oraz o warunkach wcześniejszej spłaty kredytu. Zaświadczenie jest ważne dla kupującego, ponieważ pozwala na ocenę kosztów związanych ze spłatą kredytu i zwolnieniem nieruchomości z obciążenia hipotecznego.

3. Ustalanie warunków sprzedaży

Sprzedający i kupujący uzgadniają warunki sprzedaży, w tym sposób spłaty kredytu. Najczęściej uzgodnione jest, że część ceny zakupu mieszkania zostanie bezpośrednio przekazana do banku na spłatę kredytu. Pozostała kwota, jeśli jest nadwyżka, trafia do sprzedającego. Ważne jest, aby wszystkie warunki były jasno określone w umowie sprzedaży.

4. Promesa bankowa

Po uzgodnieniu warunków sprzedaży, bank może wydać promesę, czyli zobowiązanie do zwolnienia hipoteki po spłacie kredytu. Promesa jest ważnym dokumentem, który zapewnia kupującego, że po uregulowaniu zobowiązań nieruchomość zostanie zwolniona z obciążenia hipotecznego. Promesa jest częścią akt notarialnych podpisywanych podczas sprzedaży.

5. Podpisanie aktu notarialnego

Kolejnym krokiem jest podpisanie aktu notarialnego sprzedaży mieszkania. Notariusz przygotowuje dokumenty, które formalizują transakcję, w tym warunki spłaty kredytu. Podczas aktu notarialnego, kupujący przekazuje środki na rachunek banku, który udzielił kredytu, w celu jego spłaty. Notariusz upewnia się, że transakcja przebiega zgodnie z prawem i że wszystkie formalności są spełnione.

6. Spłata kredytu

Środki z transakcji są przekazywane do banku na spłatę kredytu hipotecznego. Bank, po otrzymaniu pełnej kwoty, zwalnia hipotekę z księgi wieczystej nieruchomości. Jeśli cena sprzedaży mieszkania przewyższa pozostałą kwotę kredytu, nadwyżka trafia do sprzedającego. Ważne jest, aby bank potwierdził spłatę kredytu i zwolnienie hipoteki na piśmie.

7. Zwolnienie hipoteki

Po spłacie kredytu, bank wykreśla hipotekę z księgi wieczystej. Procedura ta jest przeprowadzana automatycznie przez bank i sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Kupujący staje się nowym właścicielem nieruchomości bez obciążenia hipotecznego, co potwierdza wpis w księdze wieczystej.

8. Przekazanie mieszkania

Po zakończeniu wszystkich formalności, następuje przekazanie mieszkania nowemu właścicielowi. Sprzedający jest zobowiązany do przekazania wszystkich kluczy oraz dokumentów związanych z nieruchomością. Ważne jest również uregulowanie wszelkich zobowiązań związanych z mieszkaniem, takich jak opłaty za media i czynsz.

Podsumowując, po sprzedaży mieszkania z kredytem w Chorzowie, uzyskane środki są przeznaczane na spłatę kredytu hipotecznego. Kredyt jest spłacany, a nieruchomość zostaje zwolniona z obciążenia hipotecznego, co pozwala nowemu właścicielowi na swobodne dysponowanie nieruchomością. Wszelkie nadwyżki ze sprzedaży, po spłacie kredytu, trafiają do sprzedającego, który jest zobowiązany do uregulowania pozostałych formalności związanych z transakcją.

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem 2%?

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem 2%? Krótka odpowiedź: Aby sprzedać mieszkanie z kredytem 2%, należy skontaktować się z bankiem w celu uzyskania zgody na wcześniejszą spłatę kredytu, uzyskać zaświadczenie o pozostałej kwocie zadłużenia, oraz przeprowadzić sprzedaż zgodnie z określonymi warunkami, uwzględniając spłatę kredytu z uzyskanej ceny sprzedaży. Proces wymaga spełnienia formalności, takich jak podpisanie aktu notarialnego i uzyskanie promesy bankowej.

Sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem 2% jest możliwa, ale wymaga starannego przygotowania i spełnienia kilku kluczowych kroków:

1. Skontaktuj się z bankiem

Pierwszym krokiem jest kontakt z bankiem, który udzielił kredytu. Poinformuj bank o zamiarze sprzedaży mieszkania i zapytaj o procedury związane z wcześniejszą spłatą kredytu. Bank przekaże informacje o ewentualnych opłatach za wcześniejszą spłatę oraz dokumentach, które będą potrzebne do zakończenia kredytu. Dowiedz się, jakie formalności są wymagane do uzyskania zgody na sprzedaż nieruchomości.

2. Uzyskaj zaświadczenie o stanie kredytu

Poproś bank o zaświadczenie o stanie kredytu, które zawiera informacje o pozostałej do spłaty kwocie oraz warunkach wcześniejszej spłaty. Dokument ten jest kluczowy, ponieważ umożliwi przedstawienie pełnej informacji nabywcy na temat wysokości zadłużenia i sposobu jego spłaty. Zaświadczenie to jest również wymagane do uzyskania zgody banku na zwolnienie hipoteki.

3. Przygotuj mieszkanie do sprzedaży

Przed rozpoczęciem procesu sprzedaży, przygotuj mieszkanie do prezentacji potencjalnym nabywcom. Uporządkuj przestrzeń, przeprowadź ewentualne drobne naprawy i zadbaj o estetykę wnętrza. Warto również zrobić profesjonalne zdjęcia mieszkania oraz przygotować dokładny opis, który pomoże w skutecznej promocji oferty sprzedaży.

4. Znajdź nabywcę

Następnie możesz rozpocząć poszukiwanie nabywcy. Możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą agenta nieruchomości. Ważne jest, aby poinformować potencjalnych kupców o istnieniu kredytu na nieruchomości i warunkach, jakie muszą zostać spełnione, aby sprzedaż mogła dojść do skutku. Transparentność w tej kwestii jest kluczowa, aby uniknąć nieporozumień i problemów prawnych.

5. Uzgodnij warunki sprzedaży

Gdy znajdziesz nabywcę, uzgodnijcie warunki sprzedaży. W umowie przedwstępnej powinny znaleźć się szczegółowe informacje na temat ceny sprzedaży, sposobu spłaty kredytu oraz terminu finalizacji transakcji. Zazwyczaj uzgodnione jest, że środki uzyskane ze sprzedaży zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego, a nadwyżka trafi do sprzedającego.

6. Uzyskaj promesę bankową

Po uzgodnieniu warunków sprzedaży, bank wystawia promesę, która jest zobowiązaniem do zwolnienia hipoteki po spłacie kredytu. Promesa jest niezbędna do finalizacji transakcji i daje kupującemu pewność, że po spłacie kredytu nieruchomość będzie wolna od obciążeń. Promesa stanowi również część dokumentacji niezbędnej do sporządzenia aktu notarialnego.

7. Podpisz akt notarialny

Finalizacja sprzedaży następuje poprzez podpisanie aktu notarialnego u notariusza. Notariusz przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne do przeniesienia własności nieruchomości. Podczas aktu notarialnego, środki z transakcji są przekazywane na rachunek banku, który udzielił kredytu, w celu jego spłaty. Notariusz dba o to, aby transakcja była zgodna z przepisami prawa i aby wszystkie formalności były spełnione.

8. Spłać kredyt

Środki ze sprzedaży mieszkania są przekazywane na spłatę kredytu. Po otrzymaniu pełnej kwoty, bank spłaca kredyt i zwalnia hipotekę z księgi wieczystej nieruchomości. Bank powinien potwierdzić na piśmie, że kredyt został spłacony, a nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych. Potwierdzenie to jest ważnym dokumentem, który należy przedłożyć kupującemu.

9. Zwolnienie hipoteki

Po spłacie kredytu, bank usuwa hipotekę z księgi wieczystej. Proces ten jest przeprowadzany przez bank we współpracy z sądem rejonowym. Po wykreśleniu hipoteki, nieruchomość staje się wolna od obciążeń i nowy właściciel może nią swobodnie dysponować. Notariusz monitoruje proces wykreślenia hipoteki, aby upewnić się, że wszystkie formalności są zakończone.

10. Przekaż mieszkanie nowemu właścicielowi

Ostatnim krokiem jest przekazanie mieszkania nowemu właścicielowi. Upewnij się, że wszystkie zobowiązania związane z mieszkaniem, takie jak opłaty za media i czynsz, zostały uregulowane. Przekaż klucze oraz wszelkie dokumenty związane z nieruchomością. Dopilnuj, aby przekazanie mieszkania odbyło się zgodnie z ustaleniami zawartymi w akcie notarialnym.

Podsumowując, aby sprzedać mieszkanie z kredytem 2%, należy skontaktować się z bankiem w celu uzyskania zgody na wcześniejszą spłatę kredytu, uzyskać zaświadczenie o stanie zadłużenia, oraz przeprowadzić sprzedaż zgodnie z określonymi warunkami, w tym spłatę kredytu z uzyskanej ceny sprzedaży. Proces wymaga spełnienia formalności, takich jak podpisanie aktu notarialnego i uzyskanie promesy bankowej.

Co najpierw pieniądze czy akt notarialny Chorzów?

 W standardowej transakcji sprzedaży nieruchomości, akt notarialny jest podpisywany przed przekazaniem pieniędzy. Pieniądze są zazwyczaj przekazywane po podpisaniu aktu notarialnego, ale przed przeniesieniem własności nieruchomości na kupującego.

Proces sprzedaży nieruchomości w Chorzowie, podobnie jak w innych miejscach w Polsce, odbywa się według określonych procedur prawnych, które mają na celu ochronę interesów zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Oto jak wygląda ten proces krok po kroku:

1. Umowa przedwstępna

Zazwyczaj proces sprzedaży nieruchomości rozpoczyna się od podpisania umowy przedwstępnej. Umowa ta zobowiązuje obie strony do finalizacji transakcji na określonych warunkach. W umowie przedwstępnej określa się m.in. cenę sprzedaży, termin podpisania aktu notarialnego oraz sposób przekazania pieniędzy. Podpisanie umowy przedwstępnej może być związane z wpłatą zadatku przez kupującego, co dodatkowo zabezpiecza transakcję.

2. Przygotowanie dokumentacji

Przed podpisaniem aktu notarialnego obie strony muszą przygotować niezbędne dokumenty. Sprzedający powinien dostarczyć notariuszowi dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, takie jak odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i innych obciążeń, a także ewentualne zaświadczenia o stanie zadłużenia hipotecznego, jeśli nieruchomość jest obciążona kredytem.

3. Podpisanie aktu notarialnego

Podpisanie aktu notarialnego to kluczowy moment w procesie sprzedaży nieruchomości. Akt notarialny jest dokumentem prawnym, który przenosi własność nieruchomości na kupującego. Notariusz sporządza akt notarialny, który jest podpisywany przez obie strony. Po podpisaniu aktu notarialnego, notariusz przesyła wniosek o wpisanie nowego właściciela do księgi wieczystej. W praktyce oznacza to, że od momentu podpisania aktu notarialnego, kupujący staje się właścicielem nieruchomości.

4. Przekazanie pieniędzy

Pieniądze są zazwyczaj przekazywane po podpisaniu aktu notarialnego, ale przed przeniesieniem własności nieruchomości. W większości przypadków kupujący wpłaca pieniądze na konto sprzedającego lub na specjalne konto depozytowe u notariusza. Konto depozytowe zapewnia bezpieczeństwo transakcji, ponieważ notariusz przelewa pieniądze na konto sprzedającego dopiero po spełnieniu wszystkich warunków określonych w umowie sprzedaży.

5. Przeniesienie własności

Przeniesienie własności następuje po dokonaniu pełnej płatności przez kupującego. Notariusz, po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty, przesyła wniosek do sądu rejonowego o wpisanie nowego właściciela do księgi wieczystej nieruchomości. Wpis do księgi wieczystej jest formalnym potwierdzeniem zmiany właściciela i kończy proces przeniesienia własności.

6. Przekazanie mieszkania

Po zakończeniu wszystkich formalności, następuje przekazanie mieszkania nowemu właścicielowi. Sprzedający przekazuje klucze oraz wszelkie dokumenty związane z nieruchomością. Ważne jest również, aby uregulować wszelkie zobowiązania związane z mieszkaniem, takie jak opłaty za media i czynsz, przed przekazaniem mieszkania.

Bezpieczeństwo transakcji

W całym procesie, kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu. Dlatego akt notarialny jest podpisywany przed przekazaniem pieniędzy, co daje obu stronom pewność, że transakcja jest realizowana zgodnie z prawem. Notariusz pełni rolę pośrednika, który dba o zgodność wszystkich formalności i zapewnia, że transakcja przebiega bezproblemowo.

Podsumowując, w standardowej transakcji sprzedaży nieruchomości w Chorzowie, akt notarialny jest podpisywany przed przekazaniem pieniędzy. Pieniądze są zazwyczaj przekazywane po podpisaniu aktu notarialnego, co zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z przepisami prawa dla obu stron transakcji.

Jakie dokumenty do sprzedaży mieszkania z kredytem?

 Do sprzedaży mieszkania obciążonego kredytem potrzebne są m.in. zaświadczenie o stanie kredytu z banku, akt notarialny potwierdzający własność, odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach, oraz promesa bankowa. Każdy z tych dokumentów jest niezbędny, aby przeprowadzić transakcję zgodnie z przepisami prawa.

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym wymaga zgromadzenia wielu dokumentów, które są niezbędne zarówno dla sprzedającego, kupującego, jak i banku. Oto lista kluczowych dokumentów, które musisz przygotować:

1. Zaświadczenie o stanie kredytu

Podstawowym dokumentem, który musisz uzyskać od banku, jest zaświadczenie o stanie kredytu. Dokument ten zawiera informacje o aktualnym saldzie kredytu, wszelkich opłatach związanych z wcześniejszą spłatą oraz warunkach zwolnienia nieruchomości z hipoteki. Zaświadczenie to jest niezbędne dla kupującego, aby wiedział, jaka kwota kredytu musi zostać spłacona, aby nieruchomość była wolna od obciążeń.

2. Promesa bankowa

Promesa to zobowiązanie banku do zwolnienia nieruchomości z obciążenia hipotecznego po spłacie kredytu. Jest to kluczowy dokument, który zapewnia kupującego, że po uregulowaniu zadłużenia, bank wykreśli hipotekę z księgi wieczystej nieruchomości. Promesa jest zazwyczaj wymaganym dokumentem przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży.

3. Akt notarialny potwierdzający własność

Potrzebny będzie również akt notarialny lub inny dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem mieszkania. Jest to podstawowy dokument, który potwierdza Twoje prawo do dysponowania nieruchomością. Notariusz sprawdzi ten dokument podczas przygotowywania aktu notarialnego sprzedaży.

4. Odpis z księgi wieczystej

Odpis z księgi wieczystej jest niezbędny do udokumentowania stanu prawnego nieruchomości. Zawiera informacje o właścicielu, obciążeniach, takich jak hipoteki, służebności oraz inne wpisy, które mogą wpływać na prawo własności. Kupujący musi mieć pewność, że nieruchomość nie jest obciążona dodatkowymi zobowiązaniami, o których nie byłby informowany.

5. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach

Konieczne jest również uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za mieszkanie, takie jak czynsz, opłaty administracyjne, media. Dokument ten potwierdza, że nie masz zaległości, co jest istotne dla kupującego, który nie będzie chciał przejąć nieruchomości z długami. Zaświadczenie można uzyskać od zarządcy nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej.

6. Zaświadczenie o braku zameldowanych osób

W niektórych przypadkach konieczne może być uzyskanie zaświadczenia o braku zameldowanych w mieszkaniu osób. Dokument ten potwierdza, że nikt nie jest zameldowany w danej nieruchomości, co jest istotne dla kupującego, który będzie chciał mieć pewność, że nieruchomość jest wolna od innych osób trzecich.

7. Decyzje administracyjne i pozwolenia

Jeżeli w mieszkaniu były przeprowadzane zmiany budowlane, potrzebne będą dokumenty potwierdzające zgodność tych zmian z przepisami, takie jak pozwolenia na budowę lub modernizację oraz odbiory techniczne. Kupujący będzie chciał mieć pewność, że wszystkie prace były wykonane zgodnie z prawem.

8. Dokumentacja kredytowa

Przydatna może być również dokumentacja kredytowa, w tym umowa kredytowa oraz harmonogram spłat. Dokumenty te mogą być wymagane przez notariusza lub kupującego, aby zrozumieć pełny obraz zobowiązań finansowych związanych z nieruchomością.

9. Umowy i zgody współwłaścicieli

Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością, konieczne będzie uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli na sprzedaż. Zgoda ta musi być wyrażona na piśmie i potwierdzona przez notariusza. Współwłaściciele muszą być świadomi transakcji i zgodzić się na warunki sprzedaży.

10. Podpisanie aktu notarialnego

Ostatecznym krokiem jest podpisanie aktu notarialnego sprzedaży. Notariusz przygotowuje dokumenty, które formalizują przeniesienie własności na nowego właściciela. Podczas aktu notarialnego środki z transakcji są przekazywane na rachunek banku w celu spłaty kredytu, a pozostała kwota trafia do sprzedającego. Notariusz dba o to, aby wszystkie formalności były spełnione, a transakcja była zgodna z przepisami prawa.

Podsumowując, aby sprzedać mieszkanie z kredytem 2%, potrzebne są m.in. zaświadczenie o stanie kredytu z banku, akt notarialny potwierdzający własność, odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach oraz promesa bankowa. Każdy z tych dokumentów jest niezbędny do przeprowadzenia transakcji zgodnie z przepisami prawa i zapewnienia bezpieczeństwa zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu.

 Czy hipoteką przechodzi na nowego właściciela Chorzów?

Tak, hipoteka przechodzi na nowego właściciela nieruchomości, jeśli nie zostanie spłacona przed sprzedażą. Oznacza to, że nowy właściciel przejmuje nieruchomość wraz z obciążeniem hipotecznym, które musi zostać uregulowane zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Przy sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką, kluczowe jest zrozumienie, jak działa przejście hipoteki na nowego właściciela. Hipoteka jest prawnym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, który jest związany z konkretną nieruchomością, a nie z osobą właściciela. Oznacza to, że zobowiązanie hipoteczne jest „przypisane” do nieruchomości, a nie do osoby, która ją sprzedaje.

1. Zgoda banku na sprzedaż

Sprzedaż nieruchomości z hipoteką wymaga zgody banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Sprzedający musi poinformować bank o zamiarze sprzedaży nieruchomości i uzyskać zgodę na spłatę kredytu z środków uzyskanych ze sprzedaży. Bank może również wydać promesę, która zobowiązuje się do zwolnienia hipoteki po spłacie zadłużenia.

2. Przejście hipoteki na nowego właściciela

Jeśli nieruchomość zostanie sprzedana z nieuregulowanym kredytem, hipoteka przechodzi na nowego właściciela. Nowy właściciel staje się odpowiedzialny za spłatę zadłużenia zabezpieczonego hipoteką, co oznacza, że musi uregulować zobowiązania zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Hipoteka pozostaje w księdze wieczystej nieruchomości, a bank nadal ma prawo do egzekwowania swojego zabezpieczenia.

3. Spłata kredytu przed sprzedażą

Najczęściej, aby sprzedać nieruchomość bez obciążenia hipotecznego, sprzedający spłaca kredyt przed finalizacją transakcji. Uzyskane ze sprzedaży środki są przeznaczane na uregulowanie zobowiązań wobec banku, co umożliwia wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Po spłacie kredytu bank wydaje zaświadczenie o zwolnieniu hipoteki, które jest niezbędne do zamknięcia transakcji.

4. Hipoteka a księga wieczysta

Informacje o hipotece są wpisane do księgi wieczystej nieruchomości, co oznacza, że potencjalni nabywcy mają pełny dostęp do informacji o istniejących obciążeniach. Każdy kupujący ma prawo zapoznać się z treścią księgi wieczystej przed zakupem, co pozwala na pełną transparentność transakcji i ocenę ryzyka związanego z przejęciem nieruchomości obciążonej hipoteką.

5. Negocjacje z nowym właścicielem

W przypadku, gdy hipoteka pozostaje na nieruchomości, nowy właściciel musi być świadomy i zgodzić się na przejęcie nieruchomości z obciążeniem. Kupujący może negocjować warunki z bankiem, takie jak kontynuacja spłaty kredytu na dotychczasowych warunkach lub refinansowanie zobowiązania. Jest to ważne, aby uniknąć nieporozumień i problemów prawnych w przyszłości.

6. Hipoteka a wartość nieruchomości

Hipoteka może wpłynąć na wartość nieruchomości, ponieważ nabywca musi uwzględnić koszt spłaty zobowiązań w swojej decyzji zakupowej. Nieruchomość obciążona hipoteką może być mniej atrakcyjna dla potencjalnych nabywców, co może skutkować niższą ceną sprzedaży lub dłuższym czasem poszukiwania kupca.

7. Formalności prawne

Przy sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką, niezbędne jest przeprowadzenie formalności prawnych, takich jak przygotowanie aktu notarialnego, zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej prawo własności oraz zaświadczenia z banku o stanie zadłużenia. Notariusz pełni kluczową rolę w zapewnieniu, że transakcja jest zgodna z przepisami prawa i że wszystkie formalności są spełnione.

8. Przeniesienie własności

Ostateczne przeniesienie własności nieruchomości następuje po podpisaniu aktu notarialnego i wpisaniu nowego właściciela do księgi wieczystej. Hipoteka pozostaje na nieruchomości, dopóki zobowiązania wobec banku nie zostaną całkowicie spłacone. Nowy właściciel musi uwzględnić te obciążenia w swoim planie finansowym.

Podsumowując, hipoteka przechodzi na nowego właściciela nieruchomości w Chorzowie, jeśli nie zostanie spłacona przed sprzedażą. Nowy właściciel przejmuje nieruchomość wraz z obciążeniem hipotecznym i jest odpowiedzialny za uregulowanie zobowiązań zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Hipoteka jest wpisana do księgi wieczystej, co zapewnia pełną transparentność transakcji i informuje kupującego o istniejących zobowiązaniach.

Szybka pomoc w trudnych sytuacjach. Rozumiemy Twój problem, pomożemy go rozwiązać szybko, sprawnie i dyskretnie, na uczciwych warunkach. Nie zwlekaj - zadzwoń i odbądź niezobowiązującą rozmowę!

X
Otwórz czat
Potrzebujesz pomocy?
Witaj 👋
Jak możemy Tobie pomóc?